İNSAN YERLEŞMELERİ VE KORUNACAK ALANLAR ÇALIŞMA GRUBU


'ASDASLDNAD'

'

FETHİYE KENT KONSEYİ

İNSAN YERLEŞMELERİ VE KORUNACAK ALANLAR

ÇALIŞMA GRUBU

YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ,Kapsam , Dayanak ve Tanımlar

Yönerge amacı

Madde 1. )     Bu Yönerge , Kent Konseyi Genel Kurulunca görevlendirilen İnsan Yerleşmeleri ve Korunacak Alanlar Çalışma Grubunun , çalışma usul ve esasları ile çalışma konularını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2.  )    Bu Yönerge ; İnsan Yerleşmeleri ve Korunacak Alanlar Çalışma Grubunun oluşumunu , Yönetim İlkelerini , Organlarını , Görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3. )  Bu Yönerge 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliğinin 16 maddesi ve Fethiye Kent Konseyi Yönergesi 19 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4. )  Bu Yönergenin uygulanmasında ;

 1. ) Çalışma Grubu : Fethiye ilçesinde , İnsanların yerleşmiş olduğu alanlarda ve çevresinde , planlı , sağlıklı , estetik , , huzurlu ve konforlu bir yaşam sürdürebilmesini sağlayacak kentin oluşumu için , insan yerleşme alanları ile korunacak alanların birbirleri ile uyumve dengesini gözeterek , bölge insanının , bugünün gereksinim ve beklentilerini , gelecek nesillerin kendi gereksinim ve beklentilerini tehlikeye atmadan , bölge kaynaklarından adilpaylaşım sağlayarak , ortak yönetim ilkesi doğrultusunda , çevreye ve insana saygılı bir süreç içinde , gelecek nesillerinde bu çalışmalara devam edebilmesi için çağdaş ,bilimsel ve evrensel nitelikte bir yapılanma ile, bilime akla ve yasalara uygun , yerel değerlere saygılı , evrensel değerlere yaklaşan çalışmalar yapan , merkezi ve yerel otorite ile bölgeyi ilgilendiren kanunlar , Yönetmelikler , Mevzuatlar ve bölge için planlanan yatırımlarının takibinde ortak çalışmalar dışında , Bölgenin gereksinimleri ve gelişimi için yapacağı görsel , sosyal ve bilimsel araştırmalara bağlı belirlemelere dayanaraközgün önerilerde de bulunan gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıyı,
 2. )İnsan Yerleşmeleri : İnsanların ,toplu veya dağınık yaşam biçimlerine uygun oluşturduğu , barınma , üretme , beslenme ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilen konut , eğitim , kentsel mekan , ticaret , spor , eğlence , kültür ve sanat ,sağlık , yönetim , tarım ve sanayi üretimve alt yapı tesisleri ve kentsel mobilyaları kapsayan alanları,
 3. )Korunacak Alanlar: İnsan yerleşmeleri içinde ve yakınında bulunan orman alanları , doğal koruma alanları , yıkıntı halinde tarih öncesi yerleşim alanları , Arkeolojik sit alanları , kentsel sit alanları , doğal sit alanları , yerleşim içi ve yakınındaki eski eserler , hassas alanlar , tarım alanları , meralar , denizler, adalar ve kıyılar , nehir ve göl besleme alanları ve çevreleri , mevcut ve olası park alanları ve bunlara benzer alanları ,

İfade eder.

 

                                               İKİNCİ BÖLÜM

 

İnsan Yerleşmeleri ve Korunacak Alanlar Çalışma Grubunun Kuruluşu

                                    Görevleri ve Çalışma İlkeleri

 

İnsan Yerleşmeleri ve Korunacak Alanlar Çalışma Grubu kuruluşu

Madde 5. ) İnsan Yerleşmeleri ve Korunacak alanlar çalışma Grubu Kent Konseyi Yönergesi 19 madde de belirtilen şekil ve koşullar ile  kurulur.

 

Madde 6. )  Çalışma Grubu Görevleri :

 1. )Belgesel , Bilimsel ve Görsel Araştırma , Belirleme

 1. ) Belgesel Araştırmalar

 1. )Fethiye ilçesi sınırları içinde kalan tüm insan yerleşmeleri ve korunacak alanların statüleri , ilgili alanlardaki yetki ve tasarrufların hangi devlet kurumunda olduğu , bu konularla ilgili harita ve mevzuatların araştırılması ve ilgili belgelerin rapor haline getirilmesi
 2. )Fethiye Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Planında belirtilen sayısal veriler ile ek olabilecek tüm sayısal verilerin belirlenmesi
 3. )Merkezi Yönetim , İl Yönetimi ve Yerel Yönetimin Fethiye İlçesi yatırım planlarının belgelerinin toplanarak rapor haline getirilmesi
 4. )Fethiye İlçesinde bulunan tüm sivil Toplum Kuruluşlarının İnsan Yerleşmeleri ve Korunacak Alanlar ile ilgili varsa yapmış olduğu araştırmaların belgelerinin toplanarak rapor haline getirilmesi
 5. )Geçmişte ve günümüzde yürürlükten kalkmış yada halen yürürlükte olan Destek ve benzeri Programlarının belirlenmesi

 1. )Görsel ve Bilimsel Araştırmalar

 1. )Yerleşim yerleri ve gelişim alanlarında altyapı durumu
 2. )Kentsel mekanlar durumu
 3. )Konut ve sosyal donatı ve benzeri yapıların durumu
 4. )Eski eserler araştırma ve belirleme
 5. )Ulaşım ve trafik durumu araştırma ve belirleme
 6. )Teknolojik donanım araştırma ve durumu
 7. )Koruma Alanlarının durumu
 8. )Yaban hayatı inceleme ve araştırma
 9. )Çevre kirliliği inceleme ve belirleme
 10. )Balıkçılık araştırma ve belirleme

 1. )Sosyal , Kültürel ve Ekonomik Durum Araştırmaları

 1. )İlçe sınınrları içinde yaşayan insanların genel olarak sosyal, kültürel ekonomik durumu araştırma
 2. )İlçe sınırları içinde bölgeler arası farklılaşma ve benzerlik araştırması
 3. )İlçe insanının ortak yönetim anlayışına bakışı ( anket )
 4. )Kara turizmi araştırması
 5. )Deniz turizmi araştırması
 6. )Tarım durumu araştırma
 7. )Ticaret durumu araştırma
 8. )Sanatsal ve benzeri etkinlikler araştırma
 9. )Kültürel ve benzeri etkinlikler araştırma
 10. )Kent içi anlaşmazlıklar araştırma
 11. )Sosyal ve ekonomik ve benzeri yardımlaşma araştırma raporu
 12. ) Sivil yada Devlet kurumu olarak , yangın , ilkyardım , denizde ve karada arama kurtarma durumu araştırması
 13. )Hayvan hakları ve yatırımları araştırması
 14. )Güvenlik durumu araştırma

 1. )Kentsel Değişim , Yenileme ve Gelişim Araştırma

 1. ) Kentin sosyal ,kültürel ve ekonomik gelişimi araştırması
 2. ) Yapısal gelişim ve mevcut ayrılmış ( rezerv ) alanlar araştırması
 3. )Teknolojik gereksinim araştırması
 4. ) Yenileme gerektiren yapı , alt yapı , kentsel mekan , ulaşım ağı gibi benzer kent ögelerinin araştırması ve bu konudaki il ve yerel yönetimin planları
 5. ) Kentsel mekanların fonksiyon değişimi ve gereksinimi araştırması
 6. )Deniz ekonomisi gelişimi ve bu gelişime bağlı yenileme ve değişim gereksinimi araştırması
 7. ) Koruma ve benzeri alanları iyileştirme , geliştirme ve genişletme gereksinimi araştırması
 8. )Tarım ve benzeri alanlar gelişimi ve teknolojileri araştırması

 1. )Araştırma ve Raporların Kontrolü , Birleştirilmesi

 2. )Araştırma ve Raporların Yorumu 3. )Yapılan Araştırma ve Raporlar Esas Alınarak Önerilerin Hazırlanması

 1. )Eğitim , Seminer , Çalıştay ve Konferans Düzenleme

 2. )Etkinlik Düzenleme

 

 

 

 

 

 Çalışma İlkeleri

Madde 7. ) 

 1. )Çalışma Grubu , şikayet yada çözüm mercii değildir. Kentin ve Kentlinin hak ve hukukunun korunması ,sürdürebilir kalkınma ,çevreye ve ekolojiye duyarlılık , sosyal yardınlaşma ve dayanışma , saydamlık , hesap sorma ve hesap verme , katılım , yönetişim ve yerinden yönetim ilkeleri doğrultusunda , doğrudan yada dolaylı etkileşim ile çalışan gönüllü demokratik katkı oluşumudur.
 2. ) Çalışma Grubu , araştırma , belirleme yaparken ve önerilerini hazırlarken mevcut kalıpların dışında özgün biçimde , özgürce , sorgulayarak ve bilimsel yöntemler kullanarak hareket edecektir.
 3. ) Bu çalışmalarda , Kent İnsanının özgün yaşam ve davranış biçimleri alışkanlıkları , kaynak kullanım eğilimleri , gereksinimlerive coğrafi konum ve koşullar gözönünde bulundurulacaktır.
 4. ) Çalışmalar , bilime , akla ve yasalara aykırı olmayacaktır. Bu amaç için tüm araştırma ve raporlar yasal ve teknik kontrolden geçecektir.
 5. ) Çalışmalara , Fethiye ilçesi tüm mahallelerinde yaşayan insanlar ile tüm meslek ve iş konularında olan insanların katılımları sağlanacaktır.
 6. ) Kurulacak Komisyonlarda , görev konusu ile ilgili eğitim almış ve bu konularda deneyimli olan kişilerin bulunması sağlanacaktır.
 7. )Çalışma Grubu önerileri , yerel değerleresaygılı olmak üzere , evrensel değerlere yaklaşım sağlayacaktır.
 8. )Çalışmalara katılacak tüm kişi ve kuruluşlar , Kent Konseyi ve Çalışma Grubu Yönergesine aykırı hareket edemez.
 9. )Çalışma Grubu , amacı ve Kent Konseyi tarafından verilengörevleri dışında Çalışma ve faaliyette bulunamaz.
 10. )Çalışma Grubu araştırma , belirleme ve önerilerinde cinsiyet, din , dil etnik köken ,ırk ve milliyet ayrımı yapmaz.
 11. )Araştırma ve önerilerde kabul görmüş örneklerden yararlanılır.
 12. )Çalışma Grubu , görev konuları ile ilgili , seminer , çalıştay ve konferanslar düzenleyecektir.
 13. )Çalışma grubu , iş akışında kentin öncelikli konularını gözetir.

 

 

 

 

                                                         ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                 İnsan Yerleşmeleri ve Korunacak Alanlar Çalışma Grubu Oluşumu

 

     Madde 8. )  Kent Konseyi Yönergesi 19 madde (h) bendinde belirtilen şekilde oluşan Çalışma Grubu Genel Kurulu , ilk toplantısında , 5 kişiden oluşan Yürütme Kurulu üyelerini ve en 1 (bir) Temsilci seçer.Temsilcinin birden fazla olması halinde , Yürütme Kurulu, ilk toplantısında Çalışma Grubu görev süresinin temsilci sayısına  bölünmesi ile elde edilen süre boyunca görev yapacak ilk temsilcisini seçer. Seçilen Temsilcinin görev süresi sonunda , tekrar seçim yapılarak bir sonraki Temsilci belirlenir. Temsilci , Çalışma Grubu Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarını yönetir ve Grubun sözcülüğünü yapar.           

     Madde 9. )  İnsan Yerleşmeleri ve Korunacak alanlar Çalışma Grubu Aşağıda belirtilen organlardan oluşur. 

 1. )Genel Kurul
 2. )Temsilci
 3. )Yürütme Kurulu
 4. )Alt Çalışma Grupları ( Komisyonlar )

 

Genel Kurul

Madde 10. )  Genel Kurul , Çalışma Grubu faaliyet alanlarına yönelik çalışmalar yapmak , Yürütme Kurulu ve Temsilci seçmek üzere , Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda hazır bulunan  kişilerden oluşur.

           Çalışma Grubu Genel Kurulu 2 yılda bir yeniden yapılanır.

 Temsilci

Madde 11. )   Temsilci : Çalışma Grubu Genel Kurulu tarafından 2 yıllık süre için , en az 1 (bir) ,yada birden fazla , Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarını yönetmek , Grubun sözcülüğünü yapmak ( Kent Konseyi ile iletişim v.s.  ) üzere seçilen kişi yada kişilerdir.

              Temsilcinin Kent Konseyine Bildirilmesi ile Genel Kurul üyeliği başlar. Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile yazışmalar Temsilci tarafından yapılır.

 

 

 Yürütme Kurulu

Madde 12. )  Yürütme Kurulu : Çalışma Grubu Genel Kurulu tarafından 2 yıllık süre için seçilen 5 kişiden oluşur. Çalışma Grubunun belirlenen görevlerinin yerine getirilmesini sağlar. Bu amaçla Genel Kurul üyeleri arasından oluşturulan Alt Çalışma Gruplarının ( Komisyon ) seçimi , görev tanımları , görev verme , Alt Çalışma Grupları çalışmalarının düzenlenmesi ve Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletilmesi gibi görevleri yapar.

          Yürütme Kurulu Sekreterya hizmetleri , Yürütme Kurulu içinden seçilecek kişi tarafından yerine getirilir.Sekreterya hizmetini yapacak kişi , Temsilciye karşı sorumludur.

          Yürütme Kurulu, Genel Kurul Tarafından önerilen görüşleri dikkate alarak çalışma programı oluşturur.

 

 Alt Çalışma Grupları ( Komisyonlar )

Madde 13. )  Komisyonlar ,İnsan yerleşmeleri ve Korunacak Alanlar Çalışma grubu Yürütme Kurulu   tarafından , belirlenen konularda belirlenen süre içinde araştırma ve rapor hazırlamak üzere Genel Kurul ve Yürütme Kurulu üyeleri  arasından , ayrıca gereği halinde Genel Kurul dışından , kurum , kuruluş ve kişilerden oluşur.

 

 

                                       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Toplantı , Görüşme ve Uygulama Usulleri ile Çeşitli Hükümler

 

Madde 14. )   Genel Kurul

 1. )Çalışma Grubu Genel Kurulu en az yılda iki kez olmak üzere olağan, gereği halinde Yürütme Kurulu kararı ile gündem belirlenerek , 7 gün evvel üyelere bildirimde bulunmak koşulu ile olağanüstü toplanır.
 2. ) Genel Kurulda karar alınabilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanılması ve katılanların salt çoğunluğu gerekir. Oylamalarda eşitlik halinde Temsilcinin bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
 3. ) Yürütme Kurulu , gerekçe göstererek Kent Konseyinden Genel Kurul katılımının genişletilmesini talep edebilir .

 

Madde 15. )  Yürütme Kurulu

 1. )Yürütme Kurulu , ayda en az iki kez biri gündemli olmak üzere toplanır. Yürütme Kuruluna düzenli katılım esastır.Toplantılara üst üste 3 kez, takvim yılı içinde toplamda toplantıların üçte birine ( 1/3) katılmayan üyelerin üyelikleri , Temsilcinin gerekçeli yazılı önerisi ile Yürütme Kurulu tarafından oylanarak salt çoğunluğun onayı ile düşürülür.
 2. ) Yürütme Kurulunun eksilen üyeleri ilk Genel Kurulda seçim yapılarak tamamlanır.
 3. ) Yürütme Kurulu oylamalarında eşitlik halinde Temsilcinin bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
 4. )Temsilcinin katılamayacağı toplantılarda , Genel Kurulda tek olarak seçilmiş olan temsilci için ,yürütme kurulu içinden seçilen kişi , birden fazla seçilen temsilci için , diğer temsilcilerin en yaşlı olanı temsilcilik görevini üstlenir.
 5. ) Komisyonlarda hazırlanarak Yürütme Kuruluna iletilen Araştırma ve Raporlar incelenir,gerekli durumda yasal ve teknik komisyona iletilir.En geç bir hafta içinde komisyondan gelen Rapor yada Araştırma oylama esasları ile oylanarak yazı ekinde Kent Konseyine İletilir.
 6. )Yürütme kurulu Toplantı Tutanakları aynı gün yada bir sonraki toplantıda oylanarak Kent Konseyi sekreterliğine iletilir.
 7. ) Yürütme Kurulu toplantı gündemleri ve tarihleri , Yürütme Kurulu üyelerininde görüşü alınarak ,Temsilci tarafından toplantı tarihinden en geç 7 gün önce belirlenir ve üyelere bildirilir.
 8. ) Temsilci Yürütme Kurulunu gerekli gördüğü durumlarda gündemli olmak koşulu ve toplantı tarihinden en az 7 gün evvel haber vermek üzere toplayabilir.
 9. ) Çalışma Grubu tüm organlarında , amaç ve ilkelere aykırı hareket ettiği belirlenen üyelerin üyelikleri , Üye , Yürütme Kurulu içinde ise , diğer kurul üyelerinin oy birliği , Genel kurul da ve Komisyonlardaise Yürütme Kurulunun salt çoğunluğu ile Temsilcinin yada Yürütme Kurulu üyelerinden herhangi birinin gerekçeli yazılı önerisi ile Yürütme Kurulu tarafından düşürülür.
 10. )Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantıları izleyicilere açıktır.

 

Madde 16. )  Komisyonlar

 1. ) Komisyonlar , Yürütme Kurulu Tarafından Belirlenen görevler ile ilgili araştırma ve raporları hazırlamak üzere Çalışma Grubu Genel Kurul Üyeleri arasındanseçilecek , konunun özelliğine bağlı değişen sayıda kişilerden oluşur.
 2. ) Komisyonlara görevler Yürütme Kurulu tarafından verilir.Konunun özelliğine göre süre belirlenir. Bu süre içinde Komisyonun görevi tamamlaması beklenir. yapılmayan görevler başka bir komisyona verilir.
 3. ) Komisyonlarda görev alacak kişilerin konu ile ilgili eğitim almış olması yada ilgili konuda deneyimli olması beklenir.
 4. )Konusunun yoğunluğuna göre bir görev birden fazla komisyona yada bir komisyona birden fazla görev verilebilir.
 5. ) Komisyonlar Raporlarını belge ve doküman düzenleme esaslarına göre düzenleyeceklerdir.
 6. ) Yürütme Kurulu , Genel kurul içinde yetkin kişi olmaması durumunda , Genel Kuruldışından kişilerede komisyon görevi verebilir.

Madde 17. )  Çeşitli

 1. ) Çalışma grubu tüm organları karar alabilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır,katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda Temsilcinin bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir.
 2. ) Komisyonlar ve Yürütme kurulu üyeleri çalışmaları süresince görüşmeler yapmak için Kent Konseyinden yardım alabilir.
 3. ) Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda bu Yönerge maddelerinde değişiklik yapmak ve ayrıca uygulama yönergeleri hazırlayarak onay için Kent Konseyine başvurabilir.
 4. ) Çalışma grubu Çalışmalarını yapabilmesi için nakti ,ayni ve hizmet gereksinimini Kent Konseyi aracılığı ile Fethiye Belediyesinden karşılar.
 5. ) Çalışma Grubu , her türlü ilan , çağrı ve duyuru gibi hizmetler için kent Konseyine Başvurur.

Bu Yönerge ,Kent konseyince onaylandıktan sonra Yürürlüğe girer ve Kent Konseyi tarafından  yürütülür.

 

                                              

 

 

 

                                                

 

 

.

 

.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

'

'KJHKH'

Hazırlanıyor...

Hazırlanıyor...